Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem (Nizozemsko) dne 14. března 2019 – K.A. v. Minister van Buitenlandse Zaken

(Věc C-226/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Rechtbank Den Haag zittingsplaats Haarlem

Účastníci původního řízení

Žalobkyně: K.A.

Žalovaný: Minister van Buitenlandse Zaken

Předběžné otázky

Je odvolání ve smyslu čl. 32 odst. 3 vízového kodexu1 proti konečnému rozhodnutí o zamítnutí udělení víza podle čl. 32 odst. 1 písm. a) bodu vi) vízového kodexu účinnou právní ochranou ve smyslu článku 47 Listiny základních práv Evropské unie, jestliže:

- v odůvodnění rozhodnutí členský stát pouze uvedl: „Jedním nebo několika členskými státy jste považována za hrozbu pro veřejný pořádek, vnitřní bezpečnost nebo veřejné zdraví ve smyslu čl. 2 bodu 19 resp. bodu 21 Schengenského hraničního kodexu nebo pro mezinárodní vztahy jednoho či několika členských států“,

- v rozhodnutí ani v řízení o opravném prostředku členský stát nesdělí, který konkrétní důvod resp. které konkrétní důvody ze čtyř důvodů uvedených v čl. 32 odst. 1 písm. a) bodě vi) vízového kodexu jsou uplatňovány,

- v řízení o opravném prostředku členský stát neposkytne bližší obsahové informace ani odůvodnění důvodu resp. důvodů, na nichž se zakládají námitky jiného členského státu (resp. jiných členských států)?

Je za okolností uvedených v první otázce dodrženo právo na řádnou správu ve smyslu článku 41 Listiny, zejména s ohledem na povinnost správních orgánů odůvodňovat svá rozhodnutí?

a.    Bude odpověď na první a druhou otázku jiná, jestliže členský stát v konečném rozhodnutí o vízu upozorní na skutečně existující a dostatečně přesně popsanou možnost prostředku právní nápravy v jiném členském státu proti jmenovitě uvedenému příslušnému orgánu v tomto jiném členském státu (resp. v těchto jiných členských státech), který (resp. které) vznesl (resp. vznesly) námitky uvedené v čl. 32 odst. 1 písm. a) bodě vi) vízového kodexu, a důvod zamítnutí lze v rámci tohoto prostředku právní nápravy přezkoumat?

b.    Je pro kladnou odpověď na první otázku v souvislosti s otázkou 3.a nezbytné, aby bylo rozhodnutí v řízení o opravném prostředku, které je vedeno v členském státu, jenž konečné rozhodnutí přijal a proti němuž je toto řízení vedeno, odloženo, dokud žadatel nemá příležitost uplatnit prostředek právní nápravy v tomto jiném členském státu (nebo v jiných členských státech), a, jestliže jej žadatel uplatní, aby bylo vydáno (konečné) rozhodnutí o tomto prostředku právní nápravy?

Má na odpověď na otázky vliv skutečnost, zda se členský stát (či jeho orgán) (resp. členské státy či jejich orgány), který podal námitky vůči udělení víza, může účastnit řízení o opravném prostředku proti konečnému rozhodnutí o žádosti o udělení víza jako druhá protistrana a v tomto svém postavení má možnost objasnit, o jaký důvod resp. jaké důvody se opírají jeho námitky?

____________

1     Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 810/2009 ze dne 13. července 2009 o kodexu Společenství o vízech (vízový kodex) (Úř. věst. L 243, 15.9.2009, s. 1).