Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem (Nizozemska) 14. marca 2019 – K. A./Minister van Buitenlandse Zaken

(Zadeva C-226/19)

Jezik postopka: nizozemščina

Predložitveno sodišče

Rechtbank Den Haag, zittingsplaats Haarlem

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: K. A.

Tožena stranka: Minister van Buitenlandse Zaken

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali gre v primeru pritožbe v smislu člena 32(3) Vizumskega zakonika1 zoper dokončno odločbo o zavrnitvi vloge za izdajo vizuma na podlagi, ki je navedena v členu 32(1), točka (a), alinea (vi), Vizumskega zakonika, za učinkovito pravno sredstvo v smislu člena 47 Listine EU v naslednjih okoliščinah:

- v obrazložitvi odločbe je država članica navedla zgolj: „Za eno ali več držav članic predstavljate grožnjo javnemu redu, notranji varnosti ali javnemu zdravju, kot je opredeljeno v členu 2(19) in (21) Zakonika o schengenskih mejah, ali mednarodnim odnosom ene ali več držav članic“;

- niti v odločbi niti v pritožbenem postopku država članica ne navaja, za kateri specifični razlog ali razloge od štirih razlogov iz člena 32 (1), točka (a), alinea (vi), Vizumskega zakonika gre;

- v pritožbenem postopku država članica ne navaja podrobnejših vsebinskih informacij niti podlage za razlog ali razloge, ki so podlaga za ugovor druge države članice (ali držav članic)?

2.    Ali gre pri okoliščinah, ki so orisane v vprašanju 1, za dobro upravljanje v smislu člena 41 Listine EU, konkretno zaradi obveznosti udeleženih služb, da svoje odločitve podkrepijo z razlogi?

3. a.    Ali je treba na vprašanji 1 in 2 odgovoriti drugače, če se država članica v dokončni odločbi o vizumu sklicuje na dejansko obstoječo in ob tem dovolj jasno določeno možnost pritožbe v drugi državi članici zoper poimensko navedeni pristojni organ v drugi državi članici (ali državah članicah), ki je vložila (ali so vložile) ugovore v smislu člena 32(1), točka (a), alinea (vi), Vizumskega zakonika, in je razlog za zavrnitev mogoče preučiti v okviru te pritožbe?

b.    Ali je za pritrdilni odgovor na vprašanje 1 v zvezi z vprašanjem 3.a zahtevano, da se odločanje v pritožbenem postopku v in proti državi članici, ki je sprejela dokončno odločbo, zaustavi, dokler prosilec ni uspel uveljavljati pravice do pritožbe v drugi državi članici (ali državah članicah) in, če prosilec uveljavlja to možnost, dokler ni izdana (dokončna) odločba o tej pritožbi?

4.    Ali je za odgovor na ta vprašanja pomembno, ali je lahko državi članici (ali državam članicam) oz. njenim (njihovim) pristojnim organom, ki so vložili ugovor zoper izdajo vizuma, ponujena priložnost, da v pritožbenem postopku zoper dokončno odločbo o vizumu nastopa (nastopajo) kot druga nasprotna stranka in iz tega razloga lahko dobi (dobijo) priložnost za utemeljitev razloga ali razlogov, na katerih temelji njen (njihov) ugovor?

____________

1 Uredba (ES) št. 810/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. julija 2009 o vizumskem zakoniku Skupnosti (Vizumski zakonik) (UL 2009, L 243, str. 1).