Language of document :

Преюдициално запитване от Kúria (Унгария), постъпило на 29 март 2019 г. — Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Дело C-237/19)

Език на производството: унгарски

Запитваща юрисдикция

Kúria

Страни в главното производство

Жалбоподател: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Ответник: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Преюдициални въпроси

Трябва ли член 3, параграф 1, буква д), [подточка ii)] от Директива 2008/95/ЕО1 от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките да се тълкува в смисъл, че в случай на знаци, които се състоят изключително от формата на дадена стока,

a)    следва да се анализира дали формата е необходима за постигането на предвидения технически резултат само въз основа на графичното изображение, съдържащо се в заявката за регистрация, или

б)    може да се вземе предвид и възприемането от съответните потребители?

С други думи, може ли да се вземе предвид знанието на съответните потребители, че формата, чиято регистрация се иска, е необходима за постигането на предвидения технически резултат?

Трябва ли член 3, параграф 1, буква д), [подточка iii)] от Директива 2008/95/ЕО от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките да се тълкува в смисъл, че това основание за отказ е приложимо спрямо знаци, състоящи се изключително от формата на стоката, по отношение на които може да се определи дали тази форма придава значителна стойност на стоката, като се вземе предвид възприемането или знанието, което потребителят има за графично изобразената стока?

Трябва ли член 3, параграф 1, буква д), [подточка iii)] от Директива 2008/95/ЕО от 22 октомври 2008 година за сближаване на законодателствата на държавите членки относно марките да се тълкува в смисъл, че това основание за отказ се прилага спрямо знаците, състоящи се изключително от форма,

a)    която поради своята оригиналност вече се ползва от закрилата, предоставяна на промишления дизайн, или

б)    чийто естетически вид сам по себе си придава някаква стойност на стоката?

____________

1 ОВ L 299, 2008 г., стр. 25.