Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Kúria (Unkari) on esittänyt 19.3.2019 – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. v. Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(asia C-237/19)

Oikeudenkäyntikieli: unkari

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Kúria

Pääasian asianosaiset

Valittaja: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Vastapuoli: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY1 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [ii alakohtaa] tulkittava siten, että kun kyse on yksinomaan tavaran muodosta muodostuvista merkeistä,

a)    se, onko tavaran muoto välttämätön tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi, voidaan arvioida ainoastaan rekisteröitävän tavaramerkin graafisen esityksen perusteella, vai

b)    voidaanko arvioinnissa ottaa huomioon myös kohdeyleisön käsitys?

Voidaanko arvioinnissa toisin sanoen ottaa huomioon se, että kohdeyleisö tietää, että rekisteröitäväksi haettu muoto on välttämätön tavoitellun teknisen tuloksen saavuttamiseksi?

Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [iii alakohtaa] tulkittava siten, että tätä rekisteröinnin estettä sovelletaan ainoastaan sellaisiin tavaran muodosta muodostuviin merkkeihin, joiden tapauksessa se, vaikuttaako muoto olennaisesti tavaran arvoon, voidaan arvioida ottamalla huomioon ostajan käsitys tai tietämys graafisesti esitetystä tavarasta?

Onko jäsenvaltioiden tavaramerkkilainsäädännön lähentämisestä 22.10.2008 annetun direktiivin 2008/95/EY 3 artiklan 1 kohdan e alakohdan [iii alakohtaa] tulkittava siten, että tätä rekisteröinnin estettä sovelletaan yksinomaan sellaisiin tavaran muodosta muodostuviin merkkeihin,

a)    jotka jo saavat mallisuojaa yksilöllisen luonteensa perusteella tai

b)    joiden esteettinen ulkoasu yksinään vaikuttaa tavaran arvoon?

____________

1 EUVL 2008, L 299, s. 25.