Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 19. marca 2019 – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(vec C-237/19)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Žalovaný: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 3 ods. 1 písm. e) [bod ii)] smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok1 vykladať v tom zmysle, že v prípade označení tvorených výlučne z tvaru tovaru

a)    možno len preskúmať, či je tvar nevyhnutný na dosiahnutie cieleného technického výsledku na základe grafického zobrazenia uvedeného v registri, alebo

b)    možno tiež zohľadniť vnímanie príslušnou skupinou verejnosti?

Inými slovami, možno zohľadniť skutočnosť, že príslušná skupina verejnosti vie, že tvar, ktorého zápis do registra sa žiada, je nevyhnutný na dosiahnutie cieleného technického výsledku?

2.    Má sa článok 3 ods. 1 písm. e) [bod iii)] smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok vykladať v tom zmysle, že dôvod pre zamietnutie sa uplatňuje na také označenia tvorené výlučne z tvaru tovaru, v súvislosti s ktorými je možné určiť, či tvar dodáva tovaru podstatnú hodnotu vzhľadom na vnímanie alebo vedomosť, ktorú má kupujúci o graficky znázornenom tovare?

3.    Má sa článok 3 ods. 1 písm. e) [bod iii)] smernice 2008/95/ES z 22. októbra 2008 o aproximácii právnych predpisov členských štátov v oblasti ochranných známok vykladať v tom zmysle, že dôvod pre zamietnutie sa uplatňuje na označenia tvorené výlučne z tvaru,

a)    ktorý vzhľadom na svoj osobitný charakter už požíva ochranu poskytnutú dizajnom, alebo

b)    ktorého estetický vzhľad sám osebe dodáva tovaru určitú hodnotu?

____________

1 Ú. v. EÚ L 299, 2008, s. 25.