Language of document :

Predlog za sprejetje predhodne odločbe, ki ga je vložilo Kúria (Madžarska) 19. marca 2019 – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft./Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Zadeva C-237/19)

Jezik postopka: madžarščina

Predložitveno sodišče

Kúria

Stranki v postopku v glavni stvari

Tožeča stranka: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Tožena stranka: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

Vprašanja za predhodno odločanje

1.    Ali je treba člen 3(1)(e)[(ii)] Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami1 razlagati tako, da se v primeru znakov, sestavljenih izključno iz oblike blaga,

(a)    lahko preuči samo, ali je oblika nujna za dosego želenega tehničnega učinka na podlagi grafične predstavitve v registraciji, ali

(b)    je mogoče upoštevati tudi zaznavo upoštevne javnosti?

Povedano drugače, ali se lahko upošteva, da upoštevna javnost ve, da je oblika, katere registracijo se zahteva, nujna za dosego želenega tehničnega učinka.

2.    Ali je treba člen 3(1)(e)[(ii)] Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da razlog za zavrnitev velja za tiste znake, ki so sestavljeni izključno iz oblike blaga in za katere je mogoče ugotoviti, da če se upošteva zaznava kupca ali poznavanje, ki ga kupec ima o grafično predstavljenem blagu, potem da oblika bistveno vrednost blagu?

3.    Ali je treba člen 3(1)(e)[(ii)] Direktive 2008/95/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 22. oktobra 2008 o približevanju zakonodaje držav članic v zvezi z blagovnimi znamkami razlagati tako, da razlog za zavrnitev velja za znake, sestavljene izključno iz oblike,

a)    ki zaradi svoje individualne narave že uživa varstvo modela ali

b)    katere sam estetski videz da neko vrednost blagu?

____________

1 UL L 299, 2008, str. 25.