Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Kúria (Ungern) den 19 mars 2019 – Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.mot Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala

(Mål C-237/19)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Kúria

Parter i det nationella målet

Klagande: Gömböc Kutató, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Motpart: Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala.

Tolkningsfrågor

1)    Ska artikel 3.1 e [led ii] i direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar1 tolkas så, att man i fråga om kännetecken som endast består av formen på en vara,

a)    endast kan pröva huruvida formen krävs för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet på grundval av den grafiska återgivning som finns i registret, eller

b)    även kan beakta hur omsättningskretsen uppfattar kännetecknet?

Det vill säga, kan man beakta att omsättningskretsen vet att den form som ansökan om registrering avser krävs för att uppnå det eftersträvade tekniska resultatet?

2)    Ska artikel 3.1 e [led iii] i direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att registreringshindret är tillämpligt på sådana kännetecken som endast består av formen på en vara om det på grundval av den uppfattning eller kännedom köparen har av den vara som återges grafiskt kan fastställas att formen ger varan ett betydande värde?

3)    Ska artikel 3.1 e [led iii] i direktiv 2008/95/EG av den 22 oktober 2008 om tillnärmningen av medlemsstaternas varumärkeslagar tolkas så, att registreringshindret är tillämpligt på sådana kännetecken som endast består av formen på en vara

a)    som, på grund av sin särprägel, redan åtnjuter det skydd som ges formgivningar, eller

b)    som redan på grund av sitt estetiska utseende ger varan ett visst värde?

____________

1 EUT L 299, 2008, s. 25.