Language of document :

Жалба, подадена на 26 март 2019 г. от Cham Holding Co. SA срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 16 януари 2019 г. по дело T-413/16, Cham/Съвет

(Дело C-261/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Cham Holding Co. SA (представител: E. Ruchat, avocat)

Друга страна в производството: Съвет на Европейския съюз

Искания на жалбоподателя

Да се приеме, че жалбата е допустима и основателна,

Въз основа на това да се отмени решение от 16 януари 2019 г., Cham/Съвет, T-413/16,

Да бъде постановено ново решение, с което:

Да бъдат отменени Решение (ОВППС) 2016/850 от 27 май 2016 година и последващите актове за изпълнението му в частта, в която се отнасят до жалбоподателя,

Да бъде осъден Съветът да заплати разноските за тази инстанция.

Основания и основни доводи

Първото основание е грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд не е зачел закрепеното в член 41 от Хартата на основните права право на жалбоподателя да бъде изслушан преди приемането на новите ограничителни мерки.

Второто основание е грешка при прилагане на правото и изопачаване на фактите, тъй като Общият съд не е взел предвид представените от жалбоподателя статии в подкрепа на жалбата му за отмяна, за да докаже, че не подкрепя сирийския режим.

Третото основание е грешка при прилагане на правото, тъй като Общият съд не постановява, че са незаконосъобразни разпоредби 27 и 28 от Решение 2013/255/ОВППС, според които принадлежността към семейството Al-Assad или към семейството Makhlouf представлява самостоятелен критерий, основание за налагането на санкция, като същевременно се обръща тежестта на доказване.

____________