Language of document :

Appel iværksat den 26. marts 2019 af Cham Holding Co. SA til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. januar 2019 i sag T-413/16, Cham mod Rådet

(Sag C-261/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: Cham Holding Co. SA (ved avocat E. Ruchat)

Den anden part i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Appellen antages til realitetsbehandling, og appellanten gives medhold.

Som følge heraf ophæves dom af 16. januar 2019, Cham mod Rådet, T-413/16.

Der træffes en ny afgørelse med følgende indhold:

Afgørelse (FUSP) 2016/850 af 27. maj 2016 og de efterfølgende retsakter til gennemførelse heraf annulleres, for så vidt som de vedrører appellanten.

Rådet tilpligtes at betale sagsomkostningerne.

Anbringender og væsentligste argumenter

Med det første anbringende gøres det gældende, at der er begået en retlig fejl, idet Retten tilsidesatte den i artikel 41 i chartret om grundlæggende rettigheder fastsatte ret for appellanten til at blive hørt forud for vedtagelsen af nye restriktive foranstaltninger.

Med det andet anbringende gøres det gældende, at der er begået en retlig fejl, og at de faktiske omstændigheder er blevet fordrejet, for så vidt som Retten så bort fra de artikler, som appellanten havde indleveret til støtte for sit annullationssøgsmål med henblik på at godtgøre, at det ikke ydede støtte til den syriske regering.

Med det tredje anbringende gøres det gældende, at der er begået en retlig fejl, for så vidt som Retten ikke fastslog, at bestemmelse 27 og 28 i afgørelse 2013/255/FUSP, hvorefter tilhørsforholdet til Al-Assad-familien eller Makhlouf-familien udgør et selvstændigt kriterium, der begrunder sanktionspålæggelsen, og hvorved bevisbyrden ved samme lejlighed blev vendt, er ulovlige.

____________