Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 26 март 2019 г. — Европейска комисия/Италианска република, Република Литва

(Дело C-621/16 P)1

(Обжалване — Езиков режим —Конкурси на общо основание за назначаването на администратори — Обявление за конкурс — Администратори (AD 5) — Администратори (AD 6) в областта на защитата на данните — Езикови познания — Свеждане на избора на език 2 от конкурсите до английски, френски и немски — Език за комуникация с Европейската служба за подбор на персонал (EPSO) — Регламент № 1 — Правилник за длъжностните лица — Дискриминация, основана на езика — Обосноваване — Интерес на службата — Съдебен контрол)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: L. Pignataro-Nolin и G. Gattinara)

Други страни в производството: Италианска република (представители: G. Palmieri, подпомагана от P. Gentili, avvocato dello Stato), Република Литва

Встъпила страна в подкрепа на ответника: Кралство Испания (представител: M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Диспозитив

Отхвърля жалбата.

Осъжда Европейската комисия да заплати, наред с направените от нея съдебни разноски, и тези на Италианската република.

Кралство Испания понася направените от него съдебни разноски.

____________

1 ОВ C 46, 13.2.2017 г.