Language of document :

Domstolens dom (Store Afdeling) af 26. marts 2019 – Europa-Kommissionen mod Den Italienske Republik og Republikken Litauen

(Sag C-621/16 P) 1

(Appel – sprogordning – almindelige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelse af administratorer – meddelelse om udvælgelsesprøve – administratorer (AD 5) – administratorer (AD 6) inden for databeskyttelse – sprogkundskaber – begrænsning af valget af udvælgelsesprøvernes sprog 2 til engelsk, fransk og tysk – kommunikationssproget med Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor (EPSO) – forordning nr. 1 – tjenestemandsvedtægten – forskelsbehandling på grund af sprog – begrundelse – tjenestens interesse – domstolsprøvelse)

Processprog: italiensk

Parter

Appellant: Europa-Kommissionen (ved L. Pignataro-Nolin og G. Gattinara, som befuldmægtigede)

De andre parter i appelsagen: Den Italienske Republik (ved G. Palmieri, som befuldmægtiget, bistået af avvocato dello Stato P. Gentili) og Republikken Litauen

Intervenient til støtte for den anden part i sagen: Kongeriget Spanien (ved M.J. García-Valdecasas Dorrego, som befuldmægtiget)

Konklusion

Appellen forkastes.

Europa-Kommissionen bærer sine egne omkostninger og betaler de omkostninger, der er afholdt af Den Italienske Republik.

Kongeriget Spanien bærer sine egne omkostninger.

____________

1 EUT C 46 af 13.2.2017.