Language of document :

Wyrok Trybunału (wielka izba) z dnia 26 marca 2019 r. – Komisja Europejska / Republika Włoska, Republika Litewska

(Sprawa C-621/16 P)1

Odwołanie – System językowy – Konkursy otwarte mające na celu nabór administratorów – Ogłoszenie o konkursie – Administratorzy (AD 5) – Administratorzy (AD 6) w dziedzinie ochrony danych – Znajomość języków – Ograniczenie wyboru drugiego języka konkursów do języków angielskiego, francuskiego i niemieckiego – Język komunikacji z Europejskim Urzędem Doboru Kadr (EPSO) – Rozporządzenie nr 1 – Regulamin pracowniczy urzędników – Dyskryminacja ze względu na język – Względy uzasadniające – Interes służby – Kontrola sądowa

Język postępowania: włoski

Strony

Wnoszący odwołanie: Komisja Europejska (przedstawiciele: L. Pignataro-Nolin i G. Gattinara, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Republika Włoska (przedstawiciele: G. Palmieri, pełnomocnik, wspierana przez P. Gentilego, avvocato dello Stato), Republika Litewska

Interwenient popierający stronę pozwaną: Królestwo Hiszpanii (przedstawiciel: M.J. García-Valdecasas Dorrego, pełnomocnik)

Sentencja

Odwołanie zostaje oddalone.

Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez Republikę Włoską.

Królestwo Hiszpanii pokrywa własne koszty.

____________

1 Dz.U. C 46 z 13.2.2017.