Language of document :

Domstolens dom (stora avdelningen) av den 26 mars 2019 – Europeiska kommissionen mot Republiken Italien, Republiken Litauen

(Mål C-621/16 P)(1 )

(Överklagande – Språkregler – Allmänna uttagningsprov för rekrytering av handläggare – Meddelanden om uttagningsprov – Handläggare (AD 5) – Handläggare (AD 6) inom området dataskydd – Språkkunskaper – Den omständigheten att valet av språk 2 i uttagningsproven är begränsat till engelska, franska och tyska – Språket för kommunikation med Europeiska rekryteringsbyrån (Epso) – Förordning nr 1 – Tjänsteföreskrifterna – Diskriminering på grund av språk – Motivering – Tjänstens intresse – Domstolsprövning)

Rättegångsspråk: italienska

Parter

Klagande: Europeiska kommissionen (ombud: L. Pignataro-Nolin och G. Gattinara)

Övriga parter i målet: Republiken Italien (ombud: G. Palmieri, biträdd av  P. Gentili, avvocato dello Stato), Republiken Litauen

Part som har intervenerat till stöd för motparten: Konungariket Spanien (ombud: M. J. García-Valdecasas Dorrego)

Domslut

Överklagandet ogillas.

Europeiska kommissionen ska bära sina rättegångskostnader och ersätta Republiken Italiens rättegångskostnader.

Konungariket Spanien ska bära sina rättegångskostnader.

____________

(1 ) EUT C 46, 13.2.2017.