Language of document :

Euroopa välisteenistuse 22. veebruaril 2019 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (kaheksas koda) 13. detsembri 2018. aasta otsuse peale kohtuasjas T-537/17: De Loecker versus Euroopa välisteenistus

(kohtuasi C-187/19 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellant: Euroopa välisteenistus (esindajad: S. Marquart, R. Spac)

Teine menetlusosaline: Stéphane De Loecker

Apellandi nõuded

tühistada vaidlustatud kohtuotsus;

jätta hagi põhjendamatuse tõttu rahuldamata osas, mis puudutab nõuet tühistada 10. oktoobri 2016. aasta otsus jätta rahuldamata psühholoogilise ahistamise kaebus tol ajal ametis olnud Euroopa välisteenistuse Chief Operating Officeri vastu;

mõista kohtukulud välja hagejalt.

Väited ja peamised argumendid

Apellatsioonkaebus on suunatud vaidlustatud kohtuotsuse punktide 57, 58 ja 65 vastu. Euroopa välisteenistuse väitel rikkus Üldkohus õigusnormi, asudes tehtud kohtuotsuse punktis 65 seisukohale, et Euroopa välisteenistus ei ole nõuetekohaselt täitnud 16. detsembri 2015. aasta kohtuotsust De Loecker vs. Euroopa välisteenistus (F-34/15) ja on rikkunud hageja õigust olla ära kuulatud, sest ta ei kuulanud teda ära enne haldusuurimisele alustamist toimunud esialgse analüüsi käigus.

Euroopa välisteenistus leiab selles kontekstis, et Üldkohus rikkus faktiliste asjaolude hindamisel õigusnormi, sest ta moonutas toimunud menetlust ega pööranud tähelepanu asjaolule, et Euroopa välisteenistus kuulas hageja ära, andes talle võimaluse esitada lisaks oma algsele kaebusele mis tahes täiendavaid asjaolusid, ja see toimus enne, kui ta edastas toimiku komisjoni teenistustele esialgse uurimise läbiviimiseks.

Lisaks tõlgendati kohtuotsust De Loecker vs. Euroopa välisteenistus ekslikult nii, nagu see oleks pannud Euroopa välisteenistusele kohustuse kuulata hageja ära juba esialgse menetluse etapis (vaidlustatud kohtuotsuse punktid 55–57).

Viimaks väidab Euroopa välisteenistus, et Üldkohus tegi hindamisvea seoses menetlusega, kandes käesolevale kohtuasjale üle 14. veebruari 2017. aasta kohtuotsuse Kerstens vs. komisjon (T-270/16 P, viidatud vaidlustatud kohtuotsuse punktis 58) järeldused. Üldkohus ei võta arvesse asjaolu, et käesolevas kohtuasjas on tegemist ainult esialgse uurimisega, mitte haldusuurimisega.

____________