Language of document :

Valitus, jonka Euroopan ulkosuhdehallinto on tehnyt 22.2.2019 unionin yleisen tuomioistuimen (kahdeksas jaosto) asiassa T-537/17, De Loecker v. EUH, 13.12.2018 antamasta tuomiosta

(asia C-187/19 P)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Valittaja: Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (asiamiehet: S. Marquardt ja R. Spac)

Muu osapuoli: Stéphane De Loecker

Vaatimukset

Valituksenalainen tuomio on kumottava

Valitus on hylättävä perusteettomana siltä osin kuin siinä vaaditaan kumoamaan 10.10.2016 tehty päätös, jolla hylättiin EUH:n silloista Chief Operating Officeria vastaan tekemä työpaikkakiusaamista koskeva kantelu

Valittaja on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Valitus koskee valituksenalaisen tuomion 57, 58 ja 65 kohtaa. EUH:n mukaan unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen katsoessaan tuomion 65 kohdassa, että EUH ei ole asianmukaisesti pannut täytäntöön 16.12.2015 annettua tuomiota De Loecker v. EUH (F-34/15) ja on loukannut kantajan oikeutta tulla kuulluksi, koska se ei ole kuullut häntä hallinnollisen tutkinnan aloittamista koskevan alustavan arvioinnin yhteydessä.

EUH katsoo tässä yhteydessä, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt oikeudellisen virheen arvioidessaan asian tosiseikkoja ja on noudattanut menettelyä virheellisesti jättäessään huomiotta sen seikan, että EUH oli kuullut kantajaa ja oli antanut tälle tilaisuuden esittää alkuperäistä kantelua täydentävät kaikki seikat ennen asiakirja-aineiston toimittamista komission yksilöille alustavaa tutkimusta varten.

Lisäksi tuomiota De Loecker v. EUH (F-34/15) on tulkittu virheellisesti siten, että siinä asetetaan EUH:lle velvollisuus kuulla kantajaa jo alustavan menettelyn vaiheessa (valituksen kohteena olevan tuomion 55–57 kohta).

Lopuksi EUH väittää, että unionin yleinen tuomioistuin on tehnyt menettelyä koskevan arviointivirheen pannessaan nyt käsiteltävässä asiassa täytäntöön 14.2.2017 annetun tuomion Kerstens v. komissio (T-270/16 P, johon viitataan valituksen kohteena olevan tuomion 58 kohdassa). Unionin yleinen tuomioistuin ei ottanut huomioon, että nyt käsiteltävässä asiassa oli kyseessä vain alustava arviointi eikä hallinnollinen tutkinta.

____________