Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (ósma izba) wydanego w dniu 13 grudnia 2018 r. w sprawie T-527/17, De Loecker / ESDZ, wniesione w dniu 22 lutego 2019 r. przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych

(Sprawa C-187/19 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Europejska Służba Działań Zewnętrznych (przedstawiciele: S. Marquardt, R. Spac, pełnomocnicy)

Druga strona postępowania: Stéphane De Loecker

Żądania wnoszącego odwołanie

uchylenie zaskarżonego wyroku;

oddalenie skargi jako bezzasadnej w zakresie, w jakim dotyczy ona żądania stwierdzenia nieważności decyzji z dnia 10 października 2016 r. o oddaleniu skargi dotyczącej mobbingu, skierowanej przeciwko ówczesnemu Chief Operating Officer ESDZ;

obciążenie skarżącej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Odwołanie jest skierowane przeciwko pkt 57, 58 i 65 zaskarżonego wyroku. Zdaniem ESDZ Sąd naruszył prawo poprzez stwierdzenie w pkt 65 swego wyroku, że ESDZ nie wykonała prawidłowo wyroku z dnia 16 grudnia 2015 r., De Loecker/ESDZ (F-34/15), i naruszyła prawo skarżącego do bycia wysłuchanym poprzez zaniechanie jego wysłuchania w ramach wstępnej analizy poprzedzającej wszczęcie dochodzenia administracyjnego.

W tym kontekście ESDZ twierdzi, że Sąd naruszył prawo przy ocenie okoliczności faktycznych sprawy poprzez przeinaczenie prowadzonego postępowania i pominięcie faktu, że ESDZ wysłuchała skarżącego, dając mu możliwość przedstawienia wszelkich elementów uzupełniających jego pierwotną skargę, przed przedłożeniem akt sprawy służbom Komisji do celów przeprowadzenia dochodzenia wstępnego.

Poza tym wyrok De Loecker/SEAE (F-34/15) został błędnie zinterpretowany w ten sposób, że nakłada on na ESDZ obowiązek wysłuchania skarżącego już na etapie postepowania wstępnego (pkt 55–57 zaskarżonego wyroku).

Wreszcie, ESDZ twierdzi, że Sąd popełnił błąd w ocenie w zakresie postępowania poprzez zastosowanie do niniejszej sprawy wniosków z wyroku z dnia 14 lutego 2017 r., Kerstens/Komisja (T-270/16 P) (przytoczonego w pkt 58 zaskarżonego wyroku). Sąd nie uwzględnił faktu, że w niniejszej sprawie chodzi tylko o analizę wstępną, a nie o dochodzenie administracyjne.

____________