Language of document :

Pritožba, ki jo je Evropska služba za zunanje delovanje vložila 22. februarja 2019 zoper sodbo Splošnega sodišča (osmi senat) z dne 13. decembra 2018 v zadevi T-537/17, De Loecker/ESZD

(Zadeva C-187/19 P)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Pritožnik: Evropska služba za zunanje delovanje (zastopnika: S. Marquardt, R. Spac, agenta)

Druga stranka v postopku: Stéphane De Loecker

Predlogi

Sodba naj se razglasi za nično;

tožba naj se razglasi za neutemeljeno v delu, v katerem se nanaša na zahtevo za razglasitev ničnosti sklepa z dne 10. oktobra 2016, s katero je bila zavrnjena pritožba zaradi psihičnega nadlegovanja, vložena proti takratni vodji operativne službe ESZD;

tožeči stranki naj se naloži plačilo stroškov.

Pritožbeni razlogi in bistvene trditve

Pritožba je vložena zoper točke 57, 58 in 65 izpodbijane sodbe. ESZD trdi, da je Splošno sodišče napačno uporabilo pravo s tem, da je v točki 65 sodbe ugotovilo, da ESZD ni pravilno izvršila sodbe z dne 16. decembra 2015, De Loecker/ESZD (F-34/15), in da je kršila pravico tožeče stranke do izjave, ker je v okviru predhodne analize začetka upravne preiskave ni zaslišala.

ESZD v teh okoliščinah meni, da je Splošno sodišče pri presoji dejanskega stanja zadeve napačno uporabilo pravo, ker je izkrivilo postopek in ker ni upoštevalo tega, da je ESZD tožečo stranko zaslišala s tem, da ji je dala priložnost, da predloži katerikoli dodaten element, in to preden je spis predložila Komisiji zaradi predhodne preiskave.

Poleg tega naj bi se napačno razlagalo, da sodba De Loecker/ESZD (F-34/15) nalaga ESZD, naj tožečo stranko zasliši že v fazi predhodnega postopka (točke od 55 do 57 izpodbijane sodbe).

Nazadnje, ESZD trdi, da je Splošno sodišče storilo napako pri presoji v zvezi s postopkom s tem, da je v obravnavani zadevi uporabilo ugotovitve iz sodbe z dne 14. februarja 2017, Kerstens/Komisija (T-270/16 P, navedena v točki 58 izpodbijane sodbe). Splošno sodišče naj v obravnavani zadevi ne bi upoštevalo, da je šlo zgolj za predhodno analizo in ne za upravno preiskavo.

____________