Language of document :

Överklagande ingett den 22 februari 2019 av Europeiska utrikestjänsten av den dom som tribunalen (åttonde avdelningen) meddelade den 13 december 2018 i mål T-537/17, De Loecker mot Europeiska utrikestjänsten

(Mål C-187/19 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Europeiska utrikestjänsten (ombud: S. Marquardt, R. Spac)

Övrig part i målet: Stéphane De Loecker

Klagandens yrkanden

Klaganden yrkar att domstolen ska

upphäva den överklagade domen,

ogilla talan om ogiltigförklaring av Europeiska utrikestjänstens beslut av den 10 oktober 2016 om avslag på klagomålet om mobbning från dåvarande generaldirektören för administrativa ärenden (Chief Operating Officer) vid Europeiska utrikestjänsten, och

förplikta klaganden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Överklagandet är riktat mot punkterna 57, 58 och 65 i den överklagade domen. Enligt Europeiska utrikestjänsten har tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning genom att, i punkt 65 i den överklagade domen, förklara att Europeiska utrikestjänsten inte verkställt domen av den 16 december 2015 i målet De Loecker/Europeiska utrikestjänsten (F-34/15) på ett korrekt sätt och att Europeiska utrikestjänsten åsidosatt sökandens rätt att yttra sig genom att inte höra sökanden under den preliminära analys som ägde rum innan den administrativa utredningen inleddes.

Europeiska utrikestjänsten anser att tribunalen gjort sig skyldig till felaktig rättstillämpning i sin bedömning av de faktiska omständigheterna i målet genom att missförstå hur förfarandet gått till och genom att underlåta att beakta att Europeiska utrikestjänsten hört sökanden genom att ge sökanden tillfälle att komplettera sitt ursprungliga klagomål, och detta innan man överlämnade ärendet till kommissionen inför den preliminära utredningen.

Tribunalen har dessutom misstolkat domen i målet De Loecker/Europeiska utrikestjänsten (F-34/15) som att den medför en skyldighet för Europeiska utrikestjänsten att höra sökanden redan under det preliminära förfarandet (punkterna 55‒57 i den överklagade domen).

Europeiska utrikestjänsten hävdar slutligen att tribunalen gjort en felaktig bedömning vad avser förfarandet genom att på förevarande mål överföra slutsatserna i domen av den 14 februari 2017, Kerstens/kommissionen (T-270/16 P) (vilken det hänvisas till i punkt 58 i den överklagade domen). Tribunalen har inte beaktat att det i förevarande mål endast rörde sig om en preliminär analys och inte en administrativ utredning.

____________