Language of document :

Решение на Съда (четвърти състав) от 21 март 2019 г. (преюдициално запитване от Consiglio di Stato — Италия) — Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(Съединени дела C-350/17 и С-351/17)1

(Преюдициално запитване — Регламент (ЕО) № 1370/2007 — Обществени услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт — Член 5 — Възлагане на обществени поръчки за услуги — Член 5, параграф 2 — Пряко възлагане — Понятието „вътрешен оператор“ — Орган, упражняващ сходен контрол — Член 8, параграф 2 — Преходен режим — Краен срок на прякото възлагане)

Език на производството: италиански

Запитваща юрисдикция

Consiglio di Stato

Страни в главното производство

(Дело C-350/17)

Жалбоподател: Mobit Soc. cons. arl

Ответници: Regione Toscana

в присъствието на: Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(Дело C-351/17)

Жалбоподател: Autolinee Toscane SpA

Ответници: Mobit Soc. cons. arl,

в присъствието на: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C‑351/17)

Диспозитив

Член 5 и член 8, параграф 2 от Регламент (ЕО) № 1370/2007 на Европейския парламент и на Съвета от 23 октомври 2007 година относно обществените услуги за пътнически превоз с железопътен и автомобилен транспорт и за отмяна на регламенти (ЕИО) № 1191/69 и (ЕИО) № 1107/70 на Съвета трябва да се тълкуват в смисъл, че член 5 от този регламент не е приложим в процедура за възлагане, приключила преди 3 декември 2019 г., поради което компетентен орган, който с решение за възлагане, с което приключва конкурентна тръжна процедура, възлага преди тази дата договор за концесия на обществена услуга за местен пътнически превоз с автомобилен транспорт, няма задължение да спазва споменатия член 5.

____________

1 ОВ C 330, 2.10.2017 г.