Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 21. března 2019 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Consiglio di Stato - Itálie) – Mobit Soc. cons. arl v. Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA v. Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(Spojené věci C-350/17 a C-351/17)1

„Řízení o předběžné otázce – Nařízení (ES) č. 1370/2007 – Veřejné služby v přepravě cestujících po železnici a silnici – Článek 5 – Uzavírání smluv o veřejných službách – Článek 5 odst. 2 – Přímé uzavření – Pojem ‚vnitřní provozovatel‘ – Orgán provádějící podobnou kontrolu – Článek 8 odst. 2 – Přechodný režim – Lhůta pro uplynutí platnosti přímo uzavřené smlouvy“

Jednací jazyk: italština

Předkládající soud

Consiglio di Stato

Účastníci původního řízení

(Věc C-350/17)

Žalobkyně: Mobit Soc. cons. arl

Žalovaný: Regione Toscana

Za přítomnosti: Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(Věc C-351/17)

Žalobkyně: Autolinee Toscane SpA

Žalovaná: Mobit Soc. cons. arl,

Za přítomnosti: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C‑351/17)

Výrok

Článek 5 a čl. 8 odst. 2 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 ze dne 23. října 2007 o veřejných službách v přepravě cestujících po železnici a silnici a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 1191/69 a nařízení Rady (EHS) č. 1107/70 musí být vykládány v tom smyslu, že článek 5 tohoto nařízení se nepoužije na postup uzavření smlouvy, který proběhl před 3. prosincem 2019, takže příslušný orgán, který před tímto datem uzavře na základě konečného rozhodnutí o zadání, jímž je ukončeno zadávací řízení, koncesní smlouvu o veřejných službách v oblasti silniční přepravy cestujících, není povinen uvedený článek 5 dodržet.

____________

1 Úř. věst. C 330, 2.10.2017.