Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 21.3.2019 (ennakkoratkaisupyynnöt, jotka on esittänyt Consiglio di Stato – Italia) – Mobit Soc. cons. arl v. Regione Toscana (C-350/17), ja Autolinee Toscane SpA v. Mobit Soc. cons. arl (C-351/17)

(yhdistetyt asiat C-350/17 ja C-351/17)1

(Ennakkoratkaisupyyntö – Asetus (EY) N:o 1370/2007 – Rautateiden ja maanteiden julkiset henkilöliikennepalvelut – 5 artikla – Julkisia palveluhankintoja koskevien sopimusten sopimuspuolten valinta – 5 artiklan 2 kohta – Suorahankinta – Käsite ”sisäinen liikenteenharjoittaja” – Viranomainen, jolla on vastaava määräysvalta – 8 artiklan 2 kohta – Siirtymäkauden järjestely – Suorahankinnan voimassaolon päättymisajankohta)

Oikeudenkäyntikieli: italia

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Consiglio di Stato

Pääasioiden asianosaiset

Asia C-350/17

Valittaja: Mobit Soc. cons. arl

Vastapuoli: Regione Toscana

Muut osapuolet: Autolinee Toscane SpA:n ja Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)

Asia C-351/17

Valittaja: Autolinee Toscane SpA

Vastapuoli: Mobit Soc. cons. arl

Muut osapuolet: Regione Toscana ja Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP)

Tuomiolauselma

Rautateiden ja maanteiden julkisista henkilöliikennepalveluista sekä neuvoston asetusten (ETY) N:o 1191/69 ja (ETY) N:o 1107/70 kumoamisesta 23.10.2007 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1370/2007 5 artiklaa ja 8 artiklan 2 kohtaa on tulkittava siten, että kyseisen asetuksen 5 artiklaa ei ole sovellettava sopimuspuolen valintamenettelyyn, joka on tapahtunut ennen 3.12.2019, joten toimivaltaisen viranomaisen, joka tarjouskilpailumenettelyn päättävällä sopimuspuolen valintaa koskevalla päätöksellä valitsee paikallisen henkilöliikenteen julkista palvelua koskevan konsessiosopimuksen sopimuspuolen ennen kyseistä päivää, ei tarvitse noudattaa mainittua 5 artiklaa.

____________

1 EUVL C 330, 2.10.2017.