Language of document :

Rozsudok Súdneho dvora (štvrtá komora) z 21. marca 2019 (návrhy na začatie prejudiciálneho konania, ktoré podala Consiglio di Stato – Taliansko) – Mobit Soc.cons.arl/Regione Toscana (C-350/17), Autolinee Toscane SpA/Mobit Soc.cons.arl (C-351/17)

(spojené veci C-350/17 a C-351/17)1

(Návrh na začatie prejudiciálneho konania – Nariadenie (ES) č. 1370/2007 – Služby vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave – Článok 5 – Zadávanie zmlúv o službách vo verejnom záujme – Článok 5 ods. 2 – Priame zadanie zákazky – Pojem „interný poskytovateľ“ – Orgán vykonávajúci analogickú kontrolu – Článok 8 ods. 2 – Prechodný režim – Lehota na uplynutie priameho zadania)

Jazyk konania: taliančina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Consiglio di Stato

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

(vec C-350/17)

Žalobkyňa: Mobit Soc. cons. arl

Žalovaný: Regione Toscana

za účasti: Autolinee Toscane SpA, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-350/17)

(vec C-351/17)

Žalobkyňa: Autolinee Toscane SpA

Žalovaná: Mobit Soc. cons. arl,

za účasti: Regione Toscana, Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) (C-351/17)

Výrok rozsudku

Článok 5 a článok 8 ods. 2 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1370/2007 z 23. októbra 2007 o službách vo verejnom záujme v železničnej a cestnej osobnej doprave, ktorým sa zrušujú nariadenia Rady (EHS) č. 1191/69 a (EHS) č. 1107/70, sa majú vykladať v tom zmysle, že článok 5 tohto nariadenia nie je uplatniteľný na verejné obstarávanie uskutočnené pred 3. decembrom 2019, takže príslušný orgán, ktorý rozhodnutím o zadaní zákazky, ktorým sa končí verejná súťaž, pred týmto dňom zadá koncesnú zmluvu na služby vo verejnom záujme v miestnej cestnej osobnej doprave, nie je povinný dodržať uvedený článok 5.

____________

1 Ú. v. EÚ C 330, 2.10.2017.