Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Kúria (Maďarsko) 27. marca 2019 – EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft./Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

(vec C-258/19)

Jazyk konania: maďarčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Kúria

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyňa: EUROVIA Ipari, Kereskedelmi, Szállítmányozási és Idegenforgalmi Kft.

Žalovaný: Nemzeti Adó- és Vámhivatal Fellebbviteli Igazgatósága

Prejudiciálne otázky

1.    Je v rozpore so zásadou daňovej neutrality a s formálnymi požiadavkami práva na odpočítanie DPH prax členského štátu, ktorá sa na účely uplatnenia práva na odpočítanie dane zameriava výlučne na okamih, v ktorom nastala zdaniteľná udalosť bez zohľadnenia skutočnosti, že rozsah plnenia bol predmetom občianskoprávneho sporu medzi stranami, ktorý bol rozhodnutý v rámci súdneho konania, a že faktúra bola vystavená až po vydaní právoplatného rozsudku?

2.    V prípade kladnej odpovede, je možné prekročiť premlčaciu lehotu na uplatnenie práva na odpočítanie DPH stanovenú právnymi predpismi členského štátu na päť rokov od okamihu poskytnutia služieb?

3.    V prípade kladnej odpovede, ovplyvňuje uplatnenie práva na odpočítanie dane konanie príjemcu faktúry v prejednávanej veci, ktoré spočíva v zaplatení odmeny zhotoviteľovi určenej právoplatným rozsudkom až v konaní o výkone rozhodnutia začatom zhotoviteľom, v dôsledku čoho bola faktúra vystavená až po uplynutí premlčacej lehoty?

____________