Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Curtea de Apel Piteşti (Rumeenia) 18. veebruaril 2019 – Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“ versus Consiliul Superior al Magistraturii

(kohtuasi C-127/19)

Kohtumenetluse keel: rumeenia

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Curtea de Apel Piteşti

Põhikohtuasja pooled

Apellandid: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“

Vastustaja: Consiliul Superior al Magistraturii

Eelotsuse küsimused

1.    Kas komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ1 kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorda tuleb käsitada liidu institutsiooni õigusaktina ELTL artikli 267 tähenduses, millele on kohaldatav Euroopa Liidu Kohtu tõlgendus?

2.    Kas komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorra sisu, iseloom ja ajaline kestus kuuluvad Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia Euroopa Liiduga ühinemise lepingu, mille Rumeenia allkirjastas Luxembourgis 25. aprillil 2005, kohaldamisalasse? Kas nimetatud korra raames koostatud aruannetes esitatud nõuded on Rumeenia jaoks kohustuslikud?

3.    Kas ELL artiklit 2 koostoimes ELL artikli 4 lõikega 3 tuleb tõlgendada nii, et Rumeenia kohustus järgida komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsusega 2006/928/EÜ kehtestatud koostöö- ja jälgimiskorra raames koostatud aruannetes tähtaegade osas kehtestatud nõudeid kuulub liikmesriigi kohustusesse austada õigusriigi põhimõtteid?

4.    Kas ELL artikliga 2, täpsemini kohustusega austada õigusriigi väärtusi on vastuolus õigusakt, millega luuakse ja korraldatakse Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia kassatsioonikohus) prokuratuuris kohtusektsioon, mis vastutab kohtusüsteemis toime pandud rikkumiste uurimise eest, kuna see õigusakt võimaldab avaldada kõrgematele justiitsametnikele kaudset survet?

5.    Kas ELL artikli 19 lõike 1 teises lõigus ja Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 47 sätestatud kohtunike sõltumatuse põhimõttega, nagu seda on tõlgendatud Euroopa Liidu Kohtu praktikas (27. veebruari 2018. aasta kohtuotsus Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), on vastuolus kohtusüsteemis toime pandud rikkumiste uurimise eest vastutava kohtusektsiooni loomine Înalta Curte de Casație și Justiție (Rumeenia kassatsioonikohus) prokuratuuris, arvestades sellesse sektsiooni kuuluvate prokuröride ametisse nimetamise/ametist tagasikutsumise korda, selles sektsioonis ülesannete täitmise korda ja pädevuse määramise viisi seoses ametikohtade piiratud arvuga selles sektsioonis?

____________

1 Komisjoni 13. detsembri 2006. aasta otsus, millega nähakse ette kord, mille abil teha Rumeeniaga koostööd ja jälgida tema edusamme konkreetsete eesmärkide täitmisel kohtureformi alal ning korruptsiooni ja organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses (ELT 2006, L 354, lk 56).