Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Curtea de Apel Pitești (Romania) on esittänyt 18.2.2019 – Asociația ”Forumul Judecătorilor din România” ja Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” v. Consiliul Superior al Magistraturii

(asia C-127/19)

Oikeudenkäyntikieli: romania

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Curtea de Apel Pitești

Pääasian asianosaiset

Kantajat: Asociația ”Forumul Judecătorilor din România” ja Asociația ”Mișcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”

Vastaaja: Consiliul Superior al Magistraturii

Ennakkoratkaisukysymykset

Onko 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY1 perustettua yhteistyö- ja seurantamekanismia pidettävä SEUT 267 artiklassa tarkoitettuna unionin toimielimen toimena, jota Euroopan unionin tuomioistuinta voidaan pyytää tulkitsemaan?

Kuuluvatko 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY perustetun yhteistyö- ja seurantamekanismin sisältö, luonne ja ajallinen kesto Bulgarian tasavallan ja Romanian liittymisestä Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen, jonka Romania allekirjoitti 25.4.2005 Luxemburgissa, soveltamisalaan? Velvoittavatko kyseisen mekanismin yhteydessä laadituissa kertomuksissa esitetyt vaatimukset Romaniaa?

Onko SEU 2 artiklaa, luettuna yhdessä SEU 4 artiklan 3 kohdan kanssa, tulkittava siten, että Romanian velvollisuus noudattaa 13.12.2006 tehdyllä komission päätöksellä 2006/928/EY perustetun yhteistyö- ja seurantamekanismin yhteydessä laadituissa kertomuksissa asetettuja vaatimuksia on osa kyseisen jäsenvaltion velvollisuutta noudattaa oikeusvaltion periaatteita?

Onko SEU 2 artikla, ja tarkemmin ottaen velvollisuus noudattaa oikeusvaltion arvoja, esteenä lainsäädännölle, jolla perustetaan ja organisoidaan oikeuslaitoksen sisäisten rikosten tutkimusosasto Înalta Curte de Casație și Justițien (ylin tuomioistuin, Romania) syyttäjänviraston yhteyteen, syyttäjien ja tuomarien välillisen painostamismahdollisuuden vuoksi?

Onko SEU 19 artiklan 1 kohdan toisessa alakohdassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklassa taattu tuomareiden riippumattomuuden periaate, sellaisena kuin Euroopan unionin tuomioistuin on tulkinnut sitä oikeuskäytännössään (tuomio 27.2.2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), esteenä oikeuslaitoksen sisäisten rikosten tutkimusosaston perustamiselle Înalta Curte de Casație și Justițien syyttäjänviraston yhteyteen, kun otetaan huomioon kyseisen osaston syyttäjien nimittämistä/erottamista koskevat säännöt, osaston virkojen hoitamista koskevat säännöt ja se, miten osaston toimivalta määräytyy, suhteessa kyseisen osaston virkojen pieneen määrään?

____________

1 Yhteistyötä ja Romanian edistymisen seurantaa koskevan järjestelmän perustamisesta tiettyjen arviointiperusteiden täyttämiseksi oikeuslaitoksen uudistamisen ja korruption torjunnan alalla 13.12.2006 tehty komission päätös 2006/928/EY (EUVL 2006, L 354, s. 56).