Language of document :

Zahtjev za prethodnu odluku koji je 18. veljače 2019. uputio Curtea de Apel Piteşti (Rumunjska) – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România” i Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor” protiv Consiliul Superior al Magistraturii

(predmet C-127/19)

Jezik postupka: rumunjski

Sud koji je uputio zahtjev

Curtea de Apel Piteşti

Stranke glavnog postupka

Tužitelji: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”

Tuženik: Consiliul Superior al Magistraturii

Prethodna pitanja

Treba li mehanizam za suradnju i provjeru (CVM) uspostavljen Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006.1 smatrati aktom institucije Unije u smislu članka 267. UFEU-a, koji može biti podvrgnut tumačenju Suda Europske unije?

Jesu li sadržaj, priroda i trajanje mehanizma za suradnju i provjeru (CVM) uspostavljenog Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006. obuhvaćeni područjem primjene Ugovora o pristupanju Republike Bugarske i Rumunjske Europskoj uniji, koji je Rumunjska potpisala u Luxembourgu 25. travnja 2005.? Jesu li zahtjevi navedeni u izvješćima utvrđenima u okviru navedenog mehanizma obvezujući za Rumunjsku?

Treba li članak 2. u vezi s člankom 4. stavkom 3. UEU-a tumačiti na način da je obveza Rumunjske da poštuje zahtjeve koji se nalažu u izvješćima utvrđenima u okviru mehanizma za suradnju i provjeru (CVM), uspostavljenog Odlukom Komisije 2006/928/EZ od 13. prosinca 2006., obuhvaćena obvezom države članice da poštuje načela vladavine prava?

Protivi li se članku 2. UEU-a, konkretnije obvezi poštovanja vrijednosti vladavine prava, zakonodavstvo na temelju kojeg je uspostavljena i organizirana uprava za istraživanje kaznenih djela počinjenih unutar pravosudnog sustava, u okviru državnog odvjetništva pri Înalta Curte de Casație și Justiție (Vrhovni kasacijski sud, Rumunjska), zbog mogućnosti izvršavanja neizravnog pritiska na pravosudne dužnosnike?

Protivi li se načelu neovisnosti sudstva, propisanom u članku 19. stavku 1. drugom podstavku UEU-a i članku 47. Povelje Europske unije o temeljnim pravima, kako ga tumači Sud Europske unije (presuda od 27. veljače 2018., Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117) uspostava uprave za istraživanje kaznenih djela počinjenih unutar pravosudnog sustava, u okviru državnog odvjetništva pri Înalta Curte de Casație și Justiție (Vrhovni kasacijski sud), s obzirom na pravila o imenovanju/razrješenju državnih odvjetnika iz navedene uprave, na pravila o izvršavanju dužnosti u okviru te uprave kao i na način na koji se dodjeljuje nadležnost, povezano s ograničenim brojem položaja u okviru te uprave?

____________

1 Odluka Komisije od 13. prosinca 2006. o uspostavi mehanizma za suradnju i provjeru napretka Rumunjske u ispunjavanju posebnih mjerila na području reforme pravosuđa i borbe protiv korupcije (SL 2006., L 354, str. 56.) (SL, posebno izdanje na hrvatskom jeziku, poglavlje 11., svezak 65., str. 53.)