Language of document :

2019 m. vasario 18 d. Curtea de Apel Piteşti (Rumunija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“ / Consiliul Superior al Magistraturii

(Byla C-127/19)

Proceso kalba: rumunų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Curtea de Apel Piteşti

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovės: Asociaţia „Forumul Judecătorilor din România“, Asociaţia „Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor“

Atsakovė: Consiliul Superior al Magistraturii

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendime 2006/928/EB1 įtvirtintas bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmas (BTM) laikytinas Sąjungos institucijos priimtu aktu, kaip tai suprantama pagal SESV 267 straipsnį, dėl kurio išaiškinimo galima kreiptis į Europos Sąjungos Teisingumo Teismą?

2.    Ar 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendime 2006/928/EB įtvirtinto bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmo (BTM) turinys, pobūdis ir trukmė patenka į Bulgarijos Respublikos ir Rumunijos stojimo į Europos Sąjungą sutarties, kurią Rumunija pasirašė 2005 m. balandžio 25 d. Liuksemburge, taikymo sritį? Ar pagal šį mechanizmą parengtose ataskaitose suformuluoti reikalavimai yra privalomi Rumunijai?

3.    Ar ESS 2 straipsnis, siejamas su jos 4 straipsnio 3 dalimi, aiškintinas taip, kad valstybės narės pareiga laikytis teisinės valstybės principų apima Rumunijos pareigą laikytis taikant 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendime 2006/928/EB įtvirtintą bendradarbiavimo ir tikrinimo mechanizmą (BTM) parengtose ataskaitose nustatytų reikalavimų?

4.    Ar ESS 2 straipsniui, ypač pareigai laikytis teisinės valstybės vertybių, prieštarauja teisės aktas, kuriuo prokuratūroje prie „Înalta Curte de Casație și Justiție“ (Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas, Rumunija) sukuriamas už pažeidimų teismų sistemoje tyrimą atsakingas struktūrinis padalinys ir organizuojamas jo darbas, nes taip gali būti daromas netiesioginis spaudimas magistratams?

5.    Ar teisėjų nepriklausomumo principui, įtvirtintam ESS 19 straipsnio 1 dalies antroje pastraipoje ir Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnyje, kaip jis aiškinamas Europos Sąjungos Teisingumo Teismo jurisprudencijoje (2018 m. vasario 27 d. Sprendimas Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), prieštarauja už pažeidimų teismų sistemoje tyrimą atsakingo struktūrinio padalinio sukūrimas prokuratūroje prie „Înalta Curte de Casație și Justiție“ (Aukštasis Kasacinis Teisingumo Teismas), turint omenyje minėto struktūrinio padalinio prokurorų skyrimo arba atleidimo sąlygas, pareigų vykdymo jame sąlygas ir kompetencijos nustatymo tvarką, atsižvelgiant į tai, kad šiame struktūriniame padalinyje yra ribotas etatų skaičius?

____________

1 2006 m. gruodžio 13 d. Komisijos sprendimas 2006/928/EB, nustatantis bendradarbiavimo su Rumunija ir jos pažangos siekiant orientacinių tikslų teismų reformos ir kovos su korupcija srityse patikrinimo mechanizmą (OL L 354, 2006, p. 56).