Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 18. februārī iesniedza Curtea de Apel Piteşti (Rumānija) – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”/Consiliul Superior al Magistraturii

(Lieta C-127/19)

Tiesvedības valoda – rumāņu

Iesniedzējtiesa

Curtea de Apel Piteşti

Pamatlietas puses

Prasītājas: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”

Atbildētāja: Consiliul Superior al Magistraturii

Prejudiciālie jautājumi

Vai sadarbības un pārbaudes mehānisms (SPM), kas izveidots ar Komisijas Lēmumu 2006/928/EK 1 (2006. gada 13. decembris), ir uzskatāms par Savienības iestādes pieņemtu aktu LESD 267. panta izpratnē, kura interpretāciju var lūgt Eiropas Savienības Tiesai?

Vai ar Komisijas Lēmumu 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris) izveidotā sadarbības un pārbaudes mehānisma (SPM) saturs, būtība un darbība laikā ietilpst Līguma par Bulgārijas Republikas un Rumānijas pievienošanos Eiropas Savienībai, ko Rumānija 2005. gada 25. aprīlī parakstīja Luksemburgā, piemērošanas jomā? Vai saistībā ar minēto mehānismu sagatavotajos ziņojumos formulētās prasības Rumānijai ir saistošas?

Vai LES 2. pants, skatot to kopsakarā ar 4. panta 3. punktu, ir jāinterpretē tādējādi, ka Rumānijas pienākums ievērot saistībā ar sadarbības un pārbaudes mehānismu (SPM), kas ir izveidots ar Komisijas Lēmumu 2006/928/EK (2006. gada 13. decembris), sagatavotajos ziņojumos noteiktās prasības atbilst dalībvalsts pienākumam ievērot tiesiskuma principus?

Vai LESD 2. pantam, un it īpaši pienākumam ievērot tiesiskuma vērtības, ir pretrunā tādi tiesību akti, saskaņā ar kuriem Înalta Curte de Casație și Justiție (Augstā kasācijas tiesa, Rumānija) prokuratūrā izveido un organizē Tiesu sistēmā izdarītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas nodaļu, ņemot vērā iespēju izdarīt netiešu spiedienu uz tiesnešiem?

Vai LES 19. panta 1. punkta otrajā daļā un Eiropas Savienības Pamattiesību hartas 47. pantā nostiprinātais tiesnešu neatkarības princips, kā tas ir interpretēts Eiropas Savienības Tiesas judikatūrā (spriedums, 2018. gada 27. februāris, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), neatļauj Înalta Curte de Casație și Justiție (Augstā kasācijas tiesa) prokuratūrā izveidot Tiesu sistēmā izdarītu noziedzīgu nodarījumu izmeklēšanas nodaļu, ņemot vērā noteikumus par minētās nodaļas prokuroru iecelšanu/atsaukšanu, noteikumus par amata pienākumu pildīšanu minētajā nodaļā, kā arī veidu, kādā tiek noteikta kompetence saistībā ar ierobežotu amata vietu skaitu šajā nodaļā?

____________

1 Komisijas Lēmums (2006. gada 13. decembris), ar ko izveido mehānismu, lai nodrošinātu sadarbību un pārliecinātos par Rumānijā sasniegto, novēršot noteiktus trūkumus tādās jomās kā tiesu sistēmas reforma un cīņa pret korupciju (OV 2006, L 354, 56. lpp.).