Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Curtea de Apel Piteşti (Rumänien) den 18 februari 2019 – Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”mot Consiliul Superior al Magistraturii

(Mål C-127/19)

Rättegångsspråk: rumänska

Hänskjutande domstol

Curtea de Apel Piteşti

Parter i det nationella målet

Sökande: Asociaţia “Forumul Judecătorilor din România”, Asociaţia “Mişcarea pentru Apărarea Statutului Procurorilor”

Motpart: Consiliul Superior al Magistraturii

Tolkningsfrågor

1.    Ska den mekanism för samarbete och kontroll, vilken inrättats genom kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 20061 , anses vara en rättsakt som beslutats av en unionsinstitution, i den mening som avses i artikel 267 FEUF, vilken kan tolkas av Europeiska unionens domstol?

2. Omfattas den tidslängd under vilken mekanismen för samarbete och kontroll ska tillämpas samt mekanismens innehåll och beskaffenhet av tillämpningsområdet för fördraget om Republiken Bulgariens och Rumäniens anslutning till Europeiska unionen, vilket undertecknades av Rumänien i Luxemburg den 25 april 2005? Är de krav som uttrycks i de rapporter som upprättas inom ramen för mekanismen bindande för Rumänien?

3. Ska artikel 2 FEU, jämförd med artikel 4.3 FEU, tolkas så, att Rumäniens skyldighet att följa de krav som åläggs i de rapporter som upprättats inom ramen för mekanismen för samarbete och kontroll, vilken inrättats genom kommissionens beslut 2006/928/EG av den 13 december 2006, ingår i medlemsstatens skyldighet att respektera rättsstatens principer?

4.     Utgör artikel 2 FEU, särskilt skyldigheten att respektera rättsstatens värden, hinder – på grund av möjligheten att utöva indirekta påtryckningar på domare och åklagare – för en nationell lagstiftning om att hos åklagarmyndigheten vid Înalta Curte de Casație și Justiție (Högsta domstolen, Rumänien) inrätta och organisera en avdelning för utredning av överträdelser begångna inom domstolsväsendet?

5.     Utgör principen om domarnas oavhängighet, vilken är stadfäst i artikel 19.1 andra stycket FEU och artikel 47 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, såsom den principen tolkats av Europeiska unionens domstol (dom av den 27 februari 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C-64/16, EU:C:2018:117), hinder för att det hos åklagarmyndigheten vid Înalta Curte de Casație și Justiție inrättas en avdelning för utredning av överträdelser begångna inom domstolsväsendet, med hänsyn till reglerna för utnämning/entledigande av åklagarna på den avdelningen, till reglerna för tjänsteutövning på den avdelningen, till det sätt på vilket avdelningens befogenhet bestäms samt till det begränsade antalet tjänster på den avdelningen?

____________

1 Kommissionens beslut av den 13 december 2006 om inrättande av en mekanism för samarbete och kontroll av Rumäniens framsteg vid uppfyllandet av de särskilda riktmärkena för reformen av rättsväsendet och kampen mot korruption (EUT L 354, 2006, s. 56).