Language of document :

Решение на Съда (голям състав) от 26 март 2019 г. (преюдициално запитване от Supreme Court of the United Kingdom — Обединеното кралство) — SM/Entry Clearance Officer, UK Visa Section

(Дело C-129/18)1

(Преюдициално запитване — Гражданство на Европейския съюз — Право на гражданите на Съюза и на членовете на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки — Директива 2004/38/ЕО — Членове на семейството на гражданин на Съюза — Член 2, точка 2, буква в) — Понятие за пряк низходящ — Дете, което е поставено под законно настойничество или попечителство при условията на алжирския режим кафала (осигуряване на грижи за дете съгласно закона) — Член 3, параграф 2, буква а) — Други членове на семейството — Член 7 и член 24, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз — Семеен живот — Висш интерес на детето)

Език на производството: английски

Запитваща юрисдикция

Supreme Court of the United Kingdom

Страни в главното производство

Жалбоподател: SM

Ответници: Entry Clearance Officer, UK Visa Section

в присъствието на: Coram Children’s Legal Centre (CCLC), AIRE Centre

Диспозитив

Понятието за пряк низходящ на гражданин на Съюза, което се съдържа в член 2, точка 2, буква в) от Директива 2004/38/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 29 април 2004 година относно правото на граждани на Съюза и на членове на техните семейства да се движат и да пребивават свободно на територията на държавите членки, за изменение на Регламент (ЕИО) № 1612/68 и отменяща Директиви 64/221/ЕИО, 68/360/ЕИО, 72/194/ЕИО, 73/148/ЕИО, 75/34/ЕИО, 75/35/ЕИО, 90/364/ЕИО, 90/365/ЕИО и 93/96/ЕИО, трябва да се тълкува в смисъл, че не обхваща дете, което е поставено под постоянно законно настойничество или попечителство на гражданин на Съюза при условията на алжирския режим, тъй като в такъв случай между тях не възниква никаква родствена връзка.

Компетентните национални органи трябва обаче да улесняват влизането и пребиваването на такова дете в качеството му на друг член на семейството на гражданин на Съюза в съответствие с член 3, параграф 2, буква а) от посочената директива, разглеждан във връзка с член 7 и член 24, параграф 2 от Хартата на основните права на Европейския съюз, като преценят премерено и разумно всички известни и релевантни обстоятелства и като вземат предвид различните налични интереси, сред които по-специално висшия интерес на съответното дете. Ако в резултат на преценката се установи, че детето и настойникът или попечителят му, който е гражданин на Съюза, трябва фактически да живеят съвместно като семейство и че детето е зависимо от настойника или попечителя си, то изискванията, свързани с основното право на зачитане на семейния живот, както и задължението за отчитане на висшия интерес на детето по принцип налагат на това дете да бъде предоставено право на влизане и пребиваване, за да може то да живее при настойника или попечителя си в приемащата държава членка на последния.

____________

1     ОВ C 134, 16.4.2018 г.