Language of document :

Преюдициално запитване от Verwaltungsgericht Wiesbaden (Германия), постъпило на 1 април 2019 г. — VQ/Land Hessen

(Дело C-272/19)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Страни в главното производство

Жалбоподател: VQ

Ответник: Land Hessen

Преюдициални въпроси

Прилага ли се Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (наричан „ОРЗД“) 1 — в случая член 15 от ОРЗД, озаглавен „Право на достъп на субекта на данните“ — спрямо комисия в парламента на федеративна единица на държава членка, която отговаря за разглеждането на петиции на граждани — в случая Комисията по петиции на парламента на провинция Хесен — и следва ли тя да се третира като публичен орган по смисъла на член 4, точка 7 от ОРЗД?

Представлява ли запитващата юрисдикция независим и безпристрастен съд по смисъла на член 267 ДФЕС във връзка с член 47, втора алинея от Хартата на основните права на Европейския съюз?

____________

1 ОВ L 119, 2016 г., стр. 1.