Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksamaa) 1. aprillil 2019 – VQ versus Land Hessen

(kohtuasi C-272/19)

Kohtumenetluse keel: saksa

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: VQ

Vastustaja: Land Hessen

Eelotsuse küsimused

Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrus (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)1 – käesoleval juhul selle artikkel 15 (Andmesubjekti õigus tutvuda andmetega) – kuulub kohaldamisele liikmesriigi föderaalüksuse parlamendi pädeva komisjoni suhtes, kes käsitleb kodanike avaldusi – käesoleval juhul Hesseni liidumaa parlamendi petitsioonikomisjon –, ja kas asjaomast komisjoni tuleb selles mõttes pidada avaliku sektori asutuseks määruse (EL) 2016/679 artikli 4 punkti 7 tähenduses?

Kas eelotsusetaotluse esitanud kohus on sõltumatu ja erapooletu kohus ELTL artikli 267 tähenduses koostoimes Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikli 47 teise lõiguga?

____________

1 ELT 2016, L 119, lk 1.