Language of document :

Ennakkoratkaisupyyntö, jonka Verwaltungsgericht Wiesbaden (Saksa) on esittänyt 1.4.2019 – VQ v. Land Hessen

(asia C-272/19)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Pääasian asianosaiset

Kantaja: VQ

Vastaaja: Land Hessen

Ennakkoratkaisukysymykset

Sovelletaanko luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/46/EY kumoamisesta 27.4.2016 annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) 2016/6791 (yleinen tietosuoja-asetus) – käsiteltävässä asiassa yleisen tietosuoja-asetuksen 15 artiklaa, joka koskee rekisteröidyn oikeutta saada pääsy tietoihin – unionin jäsenvaltion osavaltion parlamentin valiokuntaan, joka vastaa kansalaisten esittämien vetoomusten käsittelystä – käsiteltävässä asiassa Hessenin osavaltion parlamentin vetoomusvaliokuntaan –, ja onko sitä pidettävä tältä osin yleisen tietosuoja-asetuksen 4 artiklan 7 alakohdassa tarkoitettuna viranomaisena?

Onko ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin SEUT 267 artiklassa, luettuna yhdessä Euroopan unionin perusoikeuskirjan 47 artiklan toisen kohdan kanssa, tarkoitettu riippumaton ja puolueeton tuomioistuin?

____________

1 EUVL 2016, L 119, s. 1.