Language of document :

A Verwaltungsgericht Wiesbaden (Németország) által 2019. április 1- jén benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – VQ kontra Land Hessen

(C-272/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Az alapeljárás felei

Felperes: VQ

Alperes: Land Hessen

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdések

Alkalmazandó-e a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: 2016/679 rendelet)1 – a jelen esetben a 2016/679 rendeletnek az érintett hozzáférési jogára vonatkozó 15. cikke – egy tagállam szövetségi állama parlamentjének a polgárok beadványainak elintézésére illetékes bizottságára – a jelen esetben a hesseni tartományi parlament petíciós bizottságára –, és e bizottságot e tekintetben a 2016/679 rendelet 4. cikkének 7. pontja értelmében vett közhatalmi szervnek kell-e tekinteni?

A kérdést előterjesztő bíróság az Európai Unió Alapjogi Chartája 47. cikkének második bekezdésével összefüggésben értelmezett EUMSZ 267. cikk értelmében vett független és pártatlan bíróságnak minősül-e?

____________

1 HL 2016. L 119., 1. o.