Language of document :

2019 m. balandžio 1 d. Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vokietija) pateiktas prašymas priimti prejudicinį sprendimą byloje VQ / Land Hessen

(Byla C-272/19)

Proceso kalba: vokiečių

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Šalys pagrindinėje byloje

Pareiškėjas: VQ

Atsakovė: Land Hessen

Prejudiciniai klausimai

1.    Ar 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/6791 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), šiuo atveju – BDAR 15 straipsnis dėl duomenų subjekto teisės susipažinti su duomenimis, taikomas valstybės narės federalinio vieneto parlamento komitetui, kuris yra atsakingas už piliečių pateikiamų prašymų nagrinėjimą, šiuo atveju – Heseno žemės parlamento Peticijų komitetui, ir ar šis komitetas turi būti laikomas valdžios institucija, kaip tai suprantama pagal BDAR 4 straipsnio 7 punktą?

2.    Ar prašymą priimti prejudicinį sprendimą teikiantis teismas yra nepriklausomas ir nešališkas teismas, kaip tai suprantama pagal SESV 267 straipsnį, siejamą su Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijos 47 straipsnio antra pastraipa?

____________

1 OL L 119, 2016, p. 1.