Language of document :

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu, ko 2019. gada 1. aprīlī iesniedza Verwaltungsgericht Wiesbaden (Vācija) – VQ/Land Hessen

(Lieta C-272/19)

Tiesvedības valoda – vācu

Iesniedzējtiesa

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Pamatlietas puses

Prasītājs: VQ

Atbildētājs: Land Hessen

Prejudiciālie jautājumi

Vai Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula – VDAR) 1 – šeit: VDAR 15. pants, datu subjekta piekļuves tiesības – ir piemērojama dalībvalsts federālās zemes parlamenta komitejai – šeit: Hesenes federālās zemes parlamenta Lūgumrakstu komiteja  –, kas ir atbildīga par pilsoņu iesniegumu izskatīšanu, un vai attiecīgā komiteja šajā kontekstā ir jāuzskata par publisku iestādi VDAR 4. panta 7. punkta izpratnē?

Vai iesniedzējtiesa ir neatkarīga un objektīva tiesa LESD 267. panta izpratnē, skatītā kopā ar Eiropas Savienības Pamattiesību hartas (Harta) 47. panta otro daļu?

____________

1 OV 2016, L 119, 1. lpp.