Language of document :

Wniosek o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym złożony przez Verwaltungsgericht Wiesbaden (Niemcy) w dniu 1 kwietnia 2019 r. – VQ / Land Hessen

(Sprawa C-272/19)

Język postępowania: niemiecki

Sąd odsyłający

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Strony w postępowaniu głównym

Strona skarżąca: VQ

Strona przeciwna: Land Hessen

Pytania prejudycjalne

Czy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej „RODO”)1 – tu art. 15 RODO regulujący prawo dostępu przysługujące osobie, której dane dotyczą – znajduje zastosowanie do komisji parlamentu jednostki terytorialnej państwa członkowskiego odpowiedzialnej za rozpatrywanie petycji obywateli – tu Petitionsausschuss des Hessischen Landtages (komisji ds. petycji parlamentu krajowego kraju związkowego Hesja) – i czy taką komisję należy kwalifikować jako organ publiczny w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO?

Czy sąd odsyłający można kwalifikować jako niezawisły i bezstronny sąd w rozumieniu art. 267 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej w związku z art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych Unii Europejskiej?

____________

1 Dz.U. 2016, L 119, s. 1.