Language of document :

Cerere de decizie preliminară introdusă de Verwaltungsgerichts Wiesbaden (Germania) la 1 aprilie 2019 – VQ/Land Hessen

(Cauza C-272/19)

Limba de procedură: germana

Instanța de trimitere

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Părțile din procedura principală

Reclamant: VQ

Pârât: Land Hessen

Întrebările preliminare

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor)1 – în speță, articolul 15 din RGPD, Dreptul de acces al persoanei vizate – este aplicabil și comisiei din cadrul parlamentului unui stat component al unui stat membru responsabile pentru prelucrarea datelor cetățenilor – în speță, Comisia pentru petiții din Landtag (Parlamentul landului) Hessa –, aceasta urmând a fi tratată în această privință ca o autoritate în sensul articolului 4 punctul 7 din Regulamentul (UE) 2016/679?

Instanța de trimitere este o instanță judecătorească independentă și imparțială în sensul dispozițiilor coroborate ale articolului 267 TFUE și ale articolului 47 al doilea paragraf din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene?

____________

1 JO 2016, L 119, p. 1.