Language of document :

Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Verwaltungsgericht Wiesbaden (Nemecko) 1. apríla 2019 – VQ/Land Hessen

(vec C-272/19)

Jazyk konania: nemčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobca: VQ

Žalovaný: Land Hessen

Prejudiciálne otázky

Vzťahuje sa nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov)1 – v prejednávanom prípade článok 15 všeobecného nariadenia o ochrane údajov „Právo dotknutej osoby na prístup k údajom“ – na výbor parlamentu jednotlivého štátu federatívneho členského štátu, ktorý je príslušný na spracovanie podaní občanov – v prejednávanom prípade na petičný výbor hesenského krajinského snemu – a má sa tento výbor v tejto súvislosti považovať za orgán verejnej moci v zmysle článku 4 bodu 7 všeobecného nariadenia o ochrane údajov?

Ide v prípade vnútroštátneho súdu o nezávislý a nestranný súd v zmysle článku 267 ZFEÚ v spojení s článkom 47 ods. 2 Charty základných práv Európskej únie?

____________

1 Ú. v. EÚ L 119, 2016, s. 1.