Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Verwaltungsgerichts Wiesbaden (Tysklans) den 1 april 2019 – VQ mot Land Hessen

(Mål C-272/19)

Rättegångsspråk: tyska

Hänskjutande domstol

Verwaltungsgericht Wiesbaden

Parter i det nationella målet

Klagande: VQ

Motpart: Land Hessen

Tolkningsfrågor/Giltighetsfrågor

Ska Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) 1 – i detta fall artikel 15 i denna rörande den registrerades rätt till tillgång – tillämpas på det parlamentsutskott i en medlemsstats delstat som är behörigt i fråga om behandling av medborgares framställningar – här Hessens Landtags utskott för framställningar – och ska denna därmed behandlas som en offentlig myndighet i den mening som avses i artikel 4.7 i den allmänna dataskyddsförordningen?

Är den hänskjutande domstolen en oavhängig och opartiskhet domstol i den mening som avses i artikel 267 FEUF jämförd med artikel 47 andra stycket i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna?

____________

1 EUT L 119, 2016, s. 1.