Language of document :

Преюдициално запитване от Gerechtshof te Amsterdam (Нидерландия), постъпило на 14 март 2019 г. — Dexia Nederland BV/XXX

(Дело C-229/19)

Език на производството: нидерландски

Запитваща юрисдикция

Gerechtshof te Amsterdam

Страни в главното производство

Жалбоподател: Dexia Nederland BV

Ответник: XXX

Преюдициален въпрос

Следва ли Директива 93/131 да се тълкува в смисъл, че дадена клауза трябва да се разглежда като неравноправна от гледна точка на предвидените в тази директива критерии, ако при преценка на всички съпътстващи сключването на договора обстоятелства тази клауза включва в себе си само възможността за съществена и необоснована неравнопоставеност в зависимост от настъпилите по време на договора обстоятелства, в частност защото за евентуално преимущество, което възниква за продавача или доставчика към момента на предсрочното прекратяване, в клаузата предварително се установява определен процент от оставащата сума по договора за лизинг, в отклонение от приложимите разпоредби от националното право, според които това преимущество не се определя предварително, а се установява в зависимост от съпътстващите прекратяването на договора обстоятелства, и по-специално от лихвения процент, при който предварително получена сума може да бъде инвестирана за оставащия срок на договора?

____________

1     Директива 93/13/ЕИО на Съвета от 5 април 1993 година относно неравноправните клаузи в потребителските договори (ОВ L 95, 1993 г., стр. 29; Специално издание на български език, 2007 г., глава 15, том 2, стр. 273).