Language of document :

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce podaná Gerechtshof te Amsterdam (Nizozemsko) dne 14. března 2019 – Dexia Nederland BV v. XXX

(Věc C-229/19)

Jednací jazyk: nizozemština

Předkládající soud

Gerechtshof te Amsterdam

Účastnice původního řízení

Navrhovatelka: Dexia Nederland BV

Odpůrkyně: XXX

Předběžné otázky

Musí být směrnice 93/131 vykládána v tom smyslu, že podle kritérií stanovených touto směrnici je nutno považovat ujednání za zneužívající již tehdy, pokud toto ujednání při posouzení s ohledem na všechny okolnosti v době uzavření smlouvy v sobě skrývá pouhou možnost významné nerovnováhy v závislosti na okolnostech, jež nastanou během platnosti smlouvy, zejména protože ujednání stanoví pro možnou výhodu, která vznikne prodávajícímu nebo poskytovateli v okamžiku předčasného ukončení smlouvy, již předem určité procento ze zbývající částky leasingu, odlišně od použitelných předpisů vnitrostátního práva, podle nichž se tato výhoda nestanoví předem, nýbrž až na základě okolností doprovázejících ukončení smlouvy, zejména na základě úrokové sazby, za níž může být předčasně obdržená částka během zbývající doby platnosti investována?

____________

1     Směrnice Rady 93/13/EHS ze dne 5. dubna 1993 o zneužívajících ujednáních ve spotřebitelských smlouvách (Úř. věst. 1993, L 95, s. 29).