Language of document :

A Gerechtshof te Amsterdam (Hollandia) által 2019. március 14-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Dexia Nederland BV kontra XXX

(C-229/19. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: holland

A kérdést előterjesztő bíróság

Gerechtshof te Amsterdam

Az alapeljárás felei

Felperes: Dexia Nederland BV

Alperes: XXX

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Úgy kell-e értelmezni a 93/13 irányelvet,1 hogy valamely feltétel az ezen irányelvben előírt ismérvek alapján már akkor tisztességtelennek minősül, ha ez a feltétel a szerződéskötés valamennyi körülménye alapján történő értékelés során – a szerződés futamideje alatt fellépő körülményektől függően – magában rejti a jelentős és indokolatlan egyenlőtlenség puszta lehetőségét, különösen mivel a feltétel a szerződés idő előtti megszűnésének időpontjában az eladó vagy szolgáltató számára esetlegesen keletkező előnyként előre meghatározza a fennmaradó lízingösszeg egy bizonyos százalékos arányát, eltérve ezzel a nemzeti jog azon alkalmazandó rendelkezéseitől, amelyek szerint ez az előny nem előre meghatározott, hanem azt a szerződés megszűnésekor fennálló körülmények alapján, különösen azon kamatmérték alapján kell megállapítani, amellyel az idő előtt kapott összeg a fennmaradó futamidő alatt befektethető?

____________

1 A fogyasztókkal kötött szerződésekben alkalmazott tisztességtelen feltételekről szóló, 1993. április 5-i 93/13/EGK tanácsi irányelv (HL 1993. L 95., 29. o.).