Language of document :

Begäran om förhandsavgörande framställd av Gerechtshof te Amsterdam (Nederländerna) den 14 mars 2019 – Dexia Nederland BV mot XXX

(Mål C-229/19)

Rättegångsspråk: nederländska

Hänskjutande domstol

Gerechtshof te Amsterdam

Parter i det nationella målet

Klagande: Dexia Nederland BV

Motpart: XXX

Tolkningsfrågan

Ska direktiv 93/13(1 ) tolkas så, att ett avtalsvillkor utifrån kriterierna i detta direktiv ska anses som oskäligt redan av det skälet att detta villkor, med hänsyn tagen till alla omständigheter i samband med att avtalet ingicks, lämnar öppet för att det kan uppstå en betydande obalans, beroende på de omständigheter som uppträder under avtalets löptid, i synnerhet genom att avtalsvillkoret innebär att den eventuella fördel som uppstår för säljaren vid tidpunkten för en förtida hävning av avtalet i förväg fixeras till en viss procentuell andel av den återstående leasingkostnaden, vilket utgör ett avsteg från de tillämpliga bestämmelserna i nationell rätt enligt vilka denna fördel inte fixeras i förväg utan ska fastställas utifrån omständigheterna i samband med hävningen av avtalet, särskilt storleken på den ränta som kan uppbäras på ett i förtid erhållet belopp under avtalets resterande löptid?

____________

(1 )    Rådets direktiv 93/13/EEG av den 5 april 1993 om oskäliga villkor i konsumentavtal (EGT L 95, 1993, s. 29; svensk specialutgåva, område 15, volym 12, s. 169.