Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (čtvrtého senátu) ze dne 27. března 2019 – Evropská komise v. Spolková republika Německo

(Věc C-620/16)1

„Nesplnění povinnosti státem – Článek 258 SFEU – Rozhodnutí 2014/699/EU – Zásada loajální spolupráce – Článek 4 odst. 3 SEU – Přípustnost – Účinky vytýkaného jednání ke dni uplynutí lhůty stanovené v odůvodněném stanovisku – Trvající účinky na jednotu a soudržnost mezinárodní činnosti Evropské unie – Dostatečnost opatření přijatých dotyčným členským státem k vyhovění odůvodněnému stanovisku – Hlasování Spolkové republiky Německo proti postoji Unie stanovenému v rozhodnutí 2014/699/EU na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) a nesouhlas uvedeného členského státu s tímto postojem a s úpravou výkonu hlasovacích práv, jak je stanovena v tomto rozhodnutí“

Jednací jazyk: němčina

Účastnice řízení

Žalobkyně: Evropská komise (zástupci: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux a J. Norris-Usher, zmocněnci)

Žalovaná: Spolková republika Německo (zástupci: T. Henze a J. Möller, zmocněnci)

Vedlejší účastnice podporující žalobkyni: Rada Evropské unie (zástupci: R. Liudvinaviciute-Cordeiro a J.-P. Hix, zmocněnci)

Výrok

Spolková republika Německo tím, že na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu (OTIF) hlasovala proti postoji stanovenému v rozhodnutí Rady 2014/699/EU ze dne 24. června 2014 o postoji, který má být přijat jménem Evropské unie na 25. zasedání revizní komise Mezivládní organizace pro mezinárodní železniční přepravu k některým změnám Úmluvy o mezinárodní železniční přepravě (COTIF) a přípojků k ní, a tím, že veřejně vyjádřila nesouhlas s uvedeným postojem a s úpravou výkonu hlasovacích práv stanovenou v tomto postoji, nesplnila povinnosti, které pro ni vyplývají z tohoto rozhodnutí a z čl. 4 odst. 3 SEU.

Spolkové republice Německo se ukládá náhrada nákladů řízení.

Rada Evropské unie ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 Úř. věst. C 22, 22.01.2018.