Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (neljäs jaosto) 27.3.2019 – Euroopan komissio v. Saksan liittotasavalta

(asia C-620/16)1

(Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättäminen – SEUT 258 artikla – Päätös 2014/699/EU – Vilpittömän yhteistyön periaate – SEU 4 artiklan 3 kohta – Tutkittavaksi ottaminen – Moititun menettelytavan vaikutukset perustellussa lausunnossa asetetun määräajan päättyessä – Euroopan unionin kansainvälisen toiminnan yhtenäisyyteen ja johdonmukaisuuteen kohdistuvat jatkuvat vaikutukset – Kyseessä olevan jäsenvaltion perustellun lausunnon noudattamiseksi toteuttamien toimenpiteiden riittävyys – Saksan liittotasavallan äänestäminen Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) uudelleentarkastelukomitean 25. kokouksessa päätöksessä 2014/699/EU määritellyn unionin kannan vastaisesti ja kyseisen jäsenvaltion tätä kantaa ja tässä päätöksessä määriteltyjä äänioikeuden käyttämistä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä vastaan esittämä vastalause)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Euroopan komissio (asiamiehet: W. Mölls, L. Havas, J. Hottiaux ja J. Norris-Usher)

Vastaaja: Saksan liittotasavalta (asiamiehet: T. Henze ja J. Möller)

Väliintulija, joka tukee kantajan vaatimuksia: Euroopan unionin neuvosto (asiamiehet: R. Liudvinaviciute-Cordeiro ja J.-P. Hix)

Tuomiolauselma

Saksan liittotasavalta ei ole noudattanut OTIFin uudelleentarkastelukomitean 25. kokouksessa Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta tiettyihin kansainvälisiä rautatiekuljetuksia koskevaan yleissopimukseen (COTIF) ja sen lisäyksiin tehtäviin muutoksiin 24.6.2014 annetun neuvoston päätöksen 2014/699/EU ja SEU 4 artiklan 3 kohdan mukaisia velvoitteitaan, kun se Valtioiden välisen kansainvälisten rautatiekuljetusten järjestön (OTIF) uudelleentarkastelukomitean 25. kokouksessa äänesti tässä päätöksessä määritellyn kannan vastaisesti ja ilmoitti julkisesti vastustavansa sekä kyseistä kantaa että päätöksessä säädettyjä äänioikeuden käyttämistä koskevia yksityiskohtaisia sääntöjä.

Saksan liittotasavalta velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Euroopan unionin neuvosto vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 EUVL C 22, 22.1.2018.