Language of document :

Жалба, подадена на 18 март 2019 г. от George Haswani срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 16 януари 2019 г. по дело T-477/17, Haswani/Съвет

(Дело C-241/19 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: George Haswani (представител: G. Karouni, адвокат)

Други страни в производството: Съвет на Европейския съюз, Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

да отмени изцяло решението от 16 януари 2019 г., T-477/17,

да разпореди заличаването на името на г-н Georges Haswani от приложенията към актовете, обжалвани пред Общия съд,

да се произнесе окончателно по този въпрос като:

отмени Решение 2015/1836 и Регламент 2015/1828,

да осъди Съвета да заплати сумата от 100 000 EUR, обезщетение за претърпени от г-н Haswani неимуществени вреди,

да осъди Съвета да понесе направените от него съдебни разноски и направените от жалбоподателя съдебни разноски както пред Общия съд, така и пред Съда.

Основания и основни доводи

Първо основание: грешка при прилагане на правото, нарушение на Решение 2015/1836 (съображение 6) и Решение 2013/255 (съображение 5), изменено с Решение 2015/1836, както и обръщане на тежестта на доказване и нарушение на принципа на презумпцията за невиновност.

Второ основание: нарушение на задължението за мотивиране и липса на мотиви.

Трето основание: нарушение на принципа на пропорционалност и липса на мотиви.

____________