Language of document :

Appel iværksat den 18. marts 2019 af George Haswani til prøvelse af dom afsagt af Retten (Femte Afdeling) den 16. januar 2019 i sag T-477/17, Haswani mod Rådet

(Sag C-241/19 P)

Processprog: fransk

Parter

Appellant: George Haswani (ved avocat G. Karouni)

De andre parter i appelsagen: Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen

Appellanten har nedlagt følgende påstande

Dom af 16. januar 2019, T-477/17, ophæves i det hele.

Det fastslås, at George Haswanis navn skal slettes fra bilagene til de retsakter, der blev anfægtet for Retten.

Domstolen overtager behandlingen af sagen, og:

Afgørelse 2015/1836 og forordning 2015/1828 annulleres.

Rådet tilpligtes at betale et beløb på 100 000 EUR for den ikke-økonomiske skade, som George Haswani har lidt.

Rådet tilpligtes at bære sine egne omkostninger og betale de omkostninger, som appellanten har afholdt for såvel Retten som Domstolen.

Anbringender og væsentligste argumenter

Det første anbringende vedrører en retlig fejl, en tilsidesættelse af afgørelse 2015/1836 (sjette betragtning) og 2013/255 (femte betragtning), som ændret ved afgørelse 2015/1836, samt en omvendt bevisbyrde og en tilsidesættelse af princippet om uskyldsformodning.

Det andet anbringende vedrører en tilsidesættelse af begrundelsespligten og en manglende begrundelse.

Det tredje anbringende vedrører en tilsidesættelse af proportionalitetsprincippet og en manglende begrundelse.

____________