Language of document :

Žalba koju je 18. ožujka 2019. podnio George Haswani protiv presude Općeg suda (peto vijeće) od 16. siječnja 2019. u predmetu T-477/17, Haswani protiv Vijeća

(predmet C-241/19 P)

Jezik postupka: francuski

Stranke

Žalitelj: George Haswani (zastupnik: G. Karouni, odvjetnik)

Druge stranke u postupku: Vijeće Europske unije, Europska komisija

Zahtjevi

Žalitelj zahtijeva od Općeg suda da:

U cijelosti ukine presudu od 16. siječnja 2019., T-477/17;

Naloži brisanje imena Georgea Haswania iz priloga aktima koji se pobijaju pred Općim sudom;

Konačno odluči u predmetu i:

poništi Odluku 2015/1836 i Uredbu 2015/1828;

naloži Vijeću da M. Haswaniu plati iznos od 100 000 eura s osnova naknade neimovinske štete;

Naloži Vijeću snošenje vlastitih troškova, kao i troškova tužitelja pred Općim sudom i Sudom.

Žalbeni razlozi i glavni argumenti

Prvi žalbeni razlog temelji se na pogrešci koja se tiče prava, povredi Odluka 2015/1836 (uvodna izjava 6.) i 2013/255 (uvodna izjava 5.), kako je izmijenjena Odlukom 2015/1836, kao i na prebacivanju tereta dokazivanja i povredi načela pretpostavke nedužnosti.

Drugi žalbeni razlog temelji se na povredi obveze obrazlaganja i nepostojanju razloga.

Treći žalbeni razlog temelji se na povredi načela proporcionalnosti i nepostojanju razloga.

____________