Language of document :

Odvolanie podané 18. marca 2019: George Haswani proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 16. januára 2019 vo veci T-477/17, Haswani/Rada

(vec C-241/19 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolateľ: George Haswani (v zastúpení: G. Karouni, advokát)

Ďalší účastníci konania: Rada Európskej únie, Európska komisia

Návrhy odvolateľa

zrušiť rozsudok zo 16. januára 2019, T-477/17 v celom rozsahu,

nariadiť vyškrtnutie mena G. Haswaniho z príloh pripojených k právnym aktom napadnutým pred Všeobecným súdom,

prejednať vec a:

zrušiť rozhodnutie 2015/1836 a nariadenie 2015/1828,

uložiť Rade, aby G. Haswanimu zaplatila 100 000 eur ako náhradu nemajetkovej ujmy,

rozhodnúť, že Rada bude znášať vlastné trovy konania a nahradí trovy konania žalobcu v konaní pred Všeobecným súdom a Súdnym dvorom

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Prvý odvolací dôvod sa zakladá na nesprávnom právnom posúdení, porušení rozhodnutí 2015/1836 (odôvodnenie 6) a 2013/255 (odôvodnenie 5) v znení rozhodnutia 2015/1836, ako aj na prevrátení dôkazného bremena a porušení zásady prezumpcie neviny.

Druhý odvolací dôvod sa zakladá na porušení povinnosti odôvodnenia a nedostatočnom odôvodnení.

Tretí odvolací dôvod sa zakladá na porušení zásady proporcionality a nedostatočnom odôvodnení.

____________